เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิมให้เรียบร้อย และคลิ๊กที่ผู้ใช้

เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่านเก่าลงไป และกรอกรหัสผ่านใหม่ลงไปเช่นกัน แล้วกด บันทึก

 

เพียงเท่านี้ การ เปลี่ยนรหัสผ่าน settee bet ก็เรียบร้อย